А4 форматтағы бланк түрлері

а4 форматтағы бланк түрлері
Если признак невозможно идентифицировать, и заявитель отказывается скорректировать перечень существенных признаков, при рассмотрении заявки такой признак во внимание не принимается. При непредставлении данного документа в указанный срок, ходатайство признается неподанным, о чем заявитель уведомляется в течение десяти рабочих дней. 38. Заявитель вправе отозвать поданную им заявку до регистрации промышленного образца в соответствующем Государственном реестре. Аталған қызметкердің сол орынға лайық екендігіне қепілдеме беру. Бұл орайда жоғары тұрған ұйымдардың қаулылары мен бұйрықтарын қамтитын істердің тақырыптары ұйымның бұйрықтарымен істер тақырыптарының алдында орналасады.


Өкімдік құжаттың соңғы парағының сыртқы бетіне бұрыштама қоюға рұқсат етіледі. Тұрақты жұмыс істейтін алқалы орган отырысының хаттамасында алқалы органның қатысқан мүшелері әліпбилік тәртіппен тегі бойынша дербес жазылады. Мәтiнге қойылатын тақырып қысқа, мәтiннiң мазмұнын дәл беруi тиiс.

Мысалы: тағайындалсын, міндеттелсін, осы анықтама берілді, қаулы етеді, жарлық етеді т.б.Ресми іс қағаздарында кейде бір заттың я ұғымның атауы қолданылу орнына қарай әр түрлі аталады. Бүл жағдайда құжаттың заңдылық жарамдылыгын қамтамасыз сту қажст. Құжатты тұрақты емес адресаттарға жолдаған кезде деректемелер құрамына орындаушы ресімдеген «Адресаттың» почталық мекенжайы кіреді. Дайындаған құжаттар мен жазбаларды қайталап бір оқып шығып, керекті мәліметтерді ойша реттеп алып резюменің колжазбасын дайындауға кірісіңіз.

Похожие записи: