Трудова угода з працівником бланк

трудова угода з працівником бланк
При фактичному допущенні працівника до роботи роботодавець зобов’язаний оформити з ним трудовий договір у письмовій формі не пізніше трьох робочих днів з дня фактичного допущення працівника до роботи. Роботодавець при цьому зобов’язується забезпечити певні умови праці, передбачені законодавством і трудовим договором.СторониСторони трудового договору — це працівник і роботодавець. Трудова угода, укладена зі штатним працівником, визначає коло його доручень, які виходять за межі безпосередніх службових обов’язків. Якщо колишні істотні умови праці не можуть бути збережені, а працівник не згоден на продовження роботи: в нових умовах, то трудовий договір припиняється.


Про змiну iстотних умов працi (систем та розмiрiв оплати працi, пiльг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, сумiщення професiй, змiну розрядiв i найменування посад тощо) працiвник має бути повiдомлений не пiзнiше нiж за два мiсяцi. Додатковими умовами при укладенні трудового договору, які залежать від волі сторін, можуть бути умови про встановлення випробування, неповного робочого часу, про соціально-побутові умови тощо. Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах. Типова форма контракту з працiвником затверджена наказом Мiнпрацi України вiд 15.04.94 р. № 23. Ця Типова форма не поширюється на керiвникiв пiдприємств державної форми власностi. Вiдповiдно до ст. 9 КЗпП умови договорiв про працю, якi погiршують становище працiвникiв порiвняно iз законодавством України про працю, є недiйсними. Якщо працівник або його представник не з’явився на засідання, розгляд заяви відкладається до наступного засідання. У разі повторної неявки працівника (його представника) без поважних причин подання може розглядатися за його відсутності.

Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників. Головний спецiалiст, Iгор БИЦЬ «Праця i зарплата» N 41 (1005), 09 листопада 2016 р. Крім того, в трудовому договорі обов’язково потрібно вказати умову про те, що він укладений на час виконання сезонних робіт, або є строковим трудовим договором, або трудовим договором за сумісництвом.

Похожие записи: