Бланк статистичної звітності 2012

бланк статистичної звітності 2012
Репрезентативність це властивість вибіркового масиву відтворювати характеристики всієї сукупності. Під моніторингом ми розуміємо інформаційну систему, яка постійно змінюється завдяки неперервності відстеження певного об’єкта управління за визначеними параметрами, факторами та критеріями, з метою прийняття оперативного управлінського рішення щодо прогнозування подальшого його розвитку. Анкетне опитування в свою чергу поділяється на два види: самореєстрація — це опитування, при якому респонденти самі заповнюють статистичні формуляри. Статистичний інструментарій — це набір статистичних формулярів, а також інструкцій і роз’яснень щодо проведення спостереження, реєстрації даних. Отже, враховуючи, вище вказане, ми можемо дати визначення статистичного спостереження, адже вивчення кількісної сторони масових суспільних явищ та процесів в безпосередньому зв’язку з їх якісною сутністю неможливо без глибокого статистичного дослідження.


Тому такі процеси мають бути ретельно продумані й науково організовані, оскільки статистичне спостереження є завжди масовим, тобто таким, яке має справу зі значною кількістю різноманітних фактів. Вибірковою сукупністю називається відібрана певним способом частина генеральної сукупності, яка підлягає вибірковому спостереженню. Проте місце спеціально організованого спостереження треба визначати точно, тому що можуть бути різні тлумачення місця його проведення. Опитування буває: експедиційне (усне) — при якому, спеціально підготовлені реєстратори заповнюють формуляри спостереження і одночасно перевіряють правдивість відповідей на питання. анкетне (письмове) — при якому опитувальні анкети респондентам вручають особисто або висилають поштою. Іноді час поділяють на об’єктивний і суб’єктивний. Об’єктивний — це той час (момент або період), до якого відносяться статистичні дані, що реєструються.

Тобто програма містить ознаки, які повинні реєструватися в процесі статистичного спостереження. Це система показників, яка всебічно характеризує об’єкт дослідження. Чітке визначення суті та меж об’єкта дозволяє запобігти різному тлумаченню результатів спостереження. Вибіркова сукупність повинна повністю відтворювати склад генеральної сукупності. Таким чином, фіксація конкретних проявів соціальних явищ і ознак, що їх характеризують, за єдиною програмою становить завдання статистичного спостереження. Статистичне спостереження являє собою характеристику кожної одиниці сукупності заздалегідь встановленими показниками, взаємопов’язана сума яких і є програмою спостереження.

Похожие записи: